Chi tiết tin

Hiệu Quả Của Vớ Áp Lực Phân Đoạn Giảm DầnTrên Bệnh Nhân Châu Á

 

Study: Efficacy of gradual pressure-decline compressing stockings in Asian patients

 

Int Angiol. 2012 Dec;31(6):534-43.

 

Efficacy of gradual pressure-decline compressing stockings in Asian patients with lower leg varicose veins: analysis by general measurements and magnetic resonance image.

 

Leung TK, Lin JM, Chu CL, Wu YS, Chao YJ. Department of Diagnostic Radiology, Taipei Medical University Hospital - hk8648@tmu.edu.tw.

 

AIM:

 

Most applications of gradual pressure-decline compressing stockings (GPDCS) are used in the United States and Western European countries, with over a decade of clinical experiments. Up to know, there is no standard establishment of gradual pressure-decline compressing stockings for Asian patients with venous insufficiency and varicose vein formations.

 

METHODS:

 

We collected data on volunteer candidates of varicose vein for general measurements and assessments and magnetic resonance imaging (MRI) by non-contrast enhanced MRV techniques, and for post processing data analysis.

 

 

 

RESULTS:

 

Clinical use of GPCDS provide a mild to moderate improvement in the varicose vein conditions of patients with deep venous insufficiency by improving their deep vein circulation, by general measurements; recording major symptoms and complaint; comfort and stretching/flexibility to the candidates after using GPDCS; and area changes/flow velocity changes/available hemoglobin changes in deep veins monitored by MRI.

 

 

CONCLUSION:

 

The benefits and data collected in these results may help in developing compression stockings standards in Taiwanese and Asian countries, and to establishing criterias for product sizes, compression levels, and related parameters.

Nghiên cứu: Hiệu quả của vớ áp lực phân đoạn giảm dần trên bệnh nhân Châu Á

 

Int Angiol. 2012 Dec;31(6):534-43.

 

Hiệu quả của vớ áp lực phân đoạn giảm dần trên bệnh nhân Châu Á bị giãn tĩnh mạch chân: phân tích bằng phương pháp tổng quát và hình ảnh cộng hưởng từ.

 

Leung TK, Lin JM, Chu CL, Wu YS, Chao YJ. Department of Diagnostic Radiology, Taipei Medical University Hospital - hk8648@tmu.edu.tw.

 

MỤC ĐÍCH:

 

Vớ áp lực phân đoạn giảm dần đã được sử dụng từ lâu tại Mỹ và các quốc gia Tây Âu. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một công thức chuẩn về áp lực phân đoạn giảm dần dành cho người Châu Á bị suy tĩnh mạch hay giãn tĩnh mạch chân.

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP :

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu trên những người tình nguyện bị giãn tĩnh mạch chân, dùng phương pháp đo và đánh giá tổng quát, hình ảnh cộng hưởng từ bằng kỹ thuật chụp X quang tĩnh mạch cộng hưởng từ  (MRV) không tương phản tăng cường, và phân tích dữ liệu theo mô hình chuẩn hóa sau thu thập.

 

KẾT QUẢ:

 

Việc sử dụng vớ áp lực phân đoạn giảm dần làm cải thiện từ nhẹ đến trung bình các điều kiện giãn tĩnh mạch của bệnh nhân suy tĩnh mạch sâu bằng cách làm cải thiện tuần hoàn ở tĩnh mạch sâu. Phân tích bằng phương pháp  tổng quát, ghi nhận những triệu chứng chính và sự than phiền; sự thoải mái và độ linh hoạt của những người sử dụng vớ; và ghi nhận những thay đổi khu vực, thay đổi vận tốc dòng chảy tuần hoàn và thay đổi hemoglobin trong tĩnh mạch sâu được quan sát bằng hình ảnh cộng hưởng từ.

 

KẾT LUẬN:

 

Những lợi ít và dữ liệu thu thập trong những kết quả này có thể giúp phát triển các tiêu chuẩn vớ áp lực cho người Đài Loan và các nước Châu Á, cũng như thiết lập các tiêu chuẩn về kích thước vớ, mức độ áp lực và các thông số liên quan.