Chi tiết tin

So Sánh Hiệu Quả Và Sự Thoải Mái Của Vớ Áp Lực Y Khoa Với Áp Lực Thấp Và Trung Bình Được Sử Dụng Trong 6 Tuần Sau Phẫu Thuật Tĩnh Mạch

 

Study: Efficacy and comfort of medical compression stockings

 

Phlebology. 2013 Apr 5

 

Efficacy and comfort of medical compression stockings with low and moderate pressure six weeks after vein surgery.

 

Reich-Schupke S, Feldhaus F, Altmeyer P, Mumme A, Stücker M.

 

Source:

 

Department of Dermatology, Venerology and Allergology, Ruhr-University Bochum, Bochum, Germany.

  

Abstract

 

OBJECTIVE:

 

A prospective, randomized study to evaluate efficacy, safety, and comfort of thigh-high, round knitted medical compression stockings (MCSs) with different pressure six weeks after vein surgery.

 

METHODS:

 

Female patients undergoing vein surgery were randomized for a compression therapy with low (18-21 mmHg, group A) or moderate (23-32 mmHg, group B) pressure MCSs. Follow-up was done by a phlebological experienced, blinded physician (pressure control, clinical aspect, duplex scan, and questionnaire) one and six weeks after surgery.

 

 

RESULTS:

 

Totally, 88 patients (41 in group A and 47 in group B) were analyzed. One week after surgery, patients of group B had significantly lower edema scores than patients of group A either in the clinical assessment (0.7 vs. 0.3; p = 0.016) or in the B-mode scan (0.9 vs. 0.4; p = 0.013). Significant less patients of group B had a feeling of "tightness" (p = 0.01) and significant more a reduction of discomfort (p = 0.01) after week 1 but with no significance in week 6. There was no significant difference according to other clinical and ultrasound findings such as hematoma, infection, hyperpigmentation, cording, or thrombosis after one or six weeks. In week 1 and week 6, more patients suffered from pain in group A (week 1 p = 0.24, week 6 p = 0.063). Application of the MCSs was easier in group A in week 1 but similar in groups A and B in week 6. Muscle vein thrombosis occurred in one patient of group A.

 

CONCLUSION:

 

Compression stockings with a pressure of 23-32 mmHg facilitate a faster resolution of clinical and ultrasound verified edema and the subjective feelings of pain, tightness, and discomfort of the leg in the early period after surgery but have no difference in the longer post-surgical period compared to stockings with a pressure of 18-21 mmHg.

Nghiên cứu: Hiệu quả và sự thoải mái của vớ áp lực y khoa

 

Phlebology. 2013 Apr 5

 

Hiệu quả và sự thoải mái của vớ áp lực y khoa với áp lực thấp trung bình được sử dụng trong 6 tuần sau phẫu thuật tĩnh mạch.

 

Reich-Schupke S, Feldhaus F, Altmeyer P, Mumme A, Stücker M.

 

Nguồn:

 

Department of Dermatology, Venerology and Allergology, Ruhr-University Bochum, Bochum, Germany.

 

Tóm tắt

 

MỤC TIÊU:

 

Nghiên cứu ngẫu nhiên, theo thời gian (tiền cứu) đánh giá hiệu quả, an toàn và sự thoải mái của vớ áp lực y khoa loại dài trên đùi (MCSs) với các áp lực khác nhau sau 6 tuần phẫu thuật tĩnh mạch.

 

 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

 

Các bệnh nhân nữ sau phẫu thuật tĩnh mạch được ngẫu nhiên dùng vớ áp lực với áp lực thấp ( 18-21mmHg, nhóm A) hoặc trung bình (23-32mmHg, nhóm B). Các đối tượng nghiên cứu được theo dõi bởi một bác sĩ có kinh nghiệm về bệnh lý tĩnh mạch, không biết bệnh nhân ( kiểm soát áp lực, đặc điểm lâm sàng, siêu âm Duplex, và các bảng câu hỏi) trong một và sáu tuần sau phẫu thuật.

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

 

Nghiên cứu gồm 88 bệnh nhân ( 41 nhóm A và 47 nhóm B ) được phân tích. Một tuần sau phẫu thuật, các bệnh nhân ở nhóm B giảm phù nhiều hơn nhóm A trên các đặc điểm lâm sàng (0.7 so với. 0.3; p = 0.016) và trên B-mode scan (0.9 so với 0.4; p = 0.013). Ở nhóm B đã giảm đáng kể số lượng bệnh nhân có cảm giác tê bì đầu chi (p=0,01) và tăng số lượng bệnh nhân có cảm giác thoải mái hơn (p=0,01) sau tuần 1 nhưng không có sự khác biệt ở tuần thứ 6. Không có sự khác biệt về các đặc điểm lâm sàng khác và siêu âm như tụ máu dưới da, nhiễm trùng, tăng sắc tố da, huyết khối sau 1 hoặc 6 tuần. Trong tuần 1 và tuần 6, nhiều bệnh nhân ở nhóm A cảm giác đau nhiều hơn ( tuần 1 p=0,24, tuần 6 p=0,063). Sử dụng MCSs dễ dàng hơn ở bệnh nhân nhóm A vào tuần 1 nhưng tương tự nhau giữa 2 nhóm vào tuần thứ 6. Huyết khối tĩnh mạch cơ xảy ra ở 1 bệnh nhân ở nhóm A.

 

 

KẾT LUẬN:

 

Ngay sau phẫu thuật (tuần 1), Vớ áp lực với áp lực 23-32mmHg giúp cải thiện các triệu chứng lâm sàng phù, đau và tê bì nhanh hơn. Nhưng không có sự khác biệt trong thời gian dài hơn sau phẫu thuật so với  bệnh nhân dùng vớ áp lực 18-21mmHg.